محمد مشکوری

مرتبه علمی:

دانشور

رشته و گرایش:

ریاضی، نظریه گروهها

تلفن:

(+98) 311-3913632

پست الکترونیکی:

mohammad@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website