این سمینار یک روزه با هدف آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مباحث مختلف جبر هر ساله و مصادف با سالروز بزرگداشت خوارزمی در خانه ریاضیات برگزار می شود

http://www.mathhouse.org/visitorpages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=3303,1