اعظم اعتماد

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

ریاضی، هندسه منیفیلد

تلفن:

31-33913653(+98)

پست الکترونیکی:

ae۱۱۰mat@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website