امیر نادری

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

آمار، احتمال

تلفن:

31-33913627(98+)

پست الکترونیکی

amir@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی: