بهناز عمومی

مرتبه علمی:

استاد

رشته و گرایش:

ریاضی، گراف و ترکیبیات

تلفن:

31-33913652(+98)

پست الکترونیکی:

bomoomi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website