بیژن طائری

مرتبه علمی:

استاد

رشته و گرایش:

ریاضی، جبرونظریه گراف

تلفن:

31-33913611 (98+)

پست الکترونیکی:

b.taeri@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website