دكتر حسين خبازيان

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

ریاضی، جبر، حلقه و مدول

تلفن:

(+98) 311-3913676

پست الکترونیکی:

khabaz@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website