حمیدرضا ظهوری زنگنه

مرتبه علمی:

استاد

رشته و گرایش:

ریاضی،سیستمهای دینامیکی

تلفن:

31-33913628(+98)

پست الکترونیکی:

hamidz@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website