رامین جوادی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

ریاضی، گراف و ترکیبیات

تلفن:

31-33913657(+98)

پست الکترونیکی:

rjavadi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website