رضا رضائيان فراشاهي

مرتبه علمي:

دانشيار

رشته و گرايش:

رياضي، رمز نگاري

تلفن:

31-33913607(+98)

پست الكترونيكي:

farashahi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website