رضا مختاري

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرايش:

رياضي كاربردي،آناليز عددي

تلفن:

31-33913614(+98)

پست الكترونيكي:

mokhtari@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصي:

Go to Website