رضا مزروعي سبداني

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

ریاضی، دستگاههای دینامیکی

تلفن:

31-33913662(+98)

پست الکترونیکی:

mazrooei@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website