ریحانه ریخته گران

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

آمار، مدلهای با اثرات آمیخته

تلفن:

31-33913663(+98)

پست الکترونیکی:

r_rikhtehgaran@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website