زهرا صابری

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

آمار

تلفن:

31-33913659(+98)

پست الکترونیکی:

z_saberi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website