ساره گلي

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

آمار، قابليت اطمينان

تلفن:

31-33913661(+98)

پست الکترونیکی:

s.goli@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website