سيد قهرمان طاهريان

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرايش:

رياضي، هندسه

تلفن:

31-33913651(+98)

پست الکترونيکی:

taherian@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website