صفیه محمودی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

آمار، نظريه احتمال و فرآیندهاي تصادفی

تلفن:

31-33913609(+98)

پست الکترونیکی:

mahmoodi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website