علی رجالی

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

آمار، احتمال، فرایند تصادفی

تلفن:

31-33913605(+98)

پست الکترونیکی:

a_rejali@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website