غلامرضا امیدی

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

ریاضی، ترکیبیات و گراف

تلفن:

31-33913649(+98)

پست الکترونیکی:

romidi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website