فريد بهرامي

مرتبه علمي:

دانشيار

رشته و گرايش:

رياضي، آناليز

تلفن:

31-33913616(+98)

پست الكترونيكي:

fbahrami@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصي:

Go to Website