محسن خاني

مرتبه علمی:

استاديار

رشته و گرایش:

ریاضی محض،منطق ریاضی

تلفن:

31-33913674(+98)

پست الکترونیکی:

mohsen.khani@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website