محمدرضا ودادی

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

ریاضی، جبر لی، درون ریختی

تلفن:

31-33913647(+98)

پست الکترونیکی:

mrvedadi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website