محمدرضا کوشش

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرایش:

ریاضی، توپولوژی عمومی

تلفن:

31-33913646(+98)

پست الکترونیکی:

koushesh@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website