مریم کلکین نما

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

آمار، قابلیت اعتماد

تلفن:

31-33913615(+98)

پست الکترونیکی:

m.kelkinnama@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website