محمود بهبودی

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

ریاضی محض، نظريه حلقه ها و جبرهاي شركت پذير

تلفن:

31-33913612(+98)

پست الکترونیکی:

mbehbood@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website