رسول عاشقی

مرتبه علمی:

استاديار

رشته و گرايش:

رياضی،دستگاههای ديناميکی

تلفن:

31-33913673(+98)

پست الکترونيکی:

r.asheghi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website