دکتر قدسیه وکیلی

مرتبه علمی:

دانشیار

گروه:

پست الکترونیکی:

g-vakily@cc.iut.ac.ir