عاطفه قربانی

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرایش:

ریاضی، جبر

تلفن:

31-33913617(+98)

پست الکترونیکی:

a_ghorbani@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website