باستحضار مي رساند كه با تلاش كارشناسان فناوري دانشكده از ابتداي آذرماه 1393 امكان استفاده از سرويس ويدئو كنفرانس در سالن خوارزمي دانشكده فراهم شده است.