دانشكده علوم رياضي داراي سايت دكترا با تعداد 12عدد سيستم مي باشد.