دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده علوم ریاضی

سمينار علمي

The critical exponent for powers of matrices

دكتر سيد محمود منجگاني

مكان: سالن خوارزمي دانشكده علوم رياضي

زمان : چهارشنبه 28/8/93- ساعت 11 صبح