بسمه تعالي

دانشجويان محترم دكترا و كارشناسي ارشد

عضويت در انجمن  رياضي ايران

با 75% تخفيف  از سوي انجمن رياضي ايران دانشكده علوم رياضي

 براي تمديد يا ثبت عضويت  حداكثر تا پايان آبان ماه  به سركار خانم رضايي در تحصيلات تكميلي دانشكده مراجعه كنيد.

مراحل ثبت نام دانشجويان تحصيلات تكميلي در انجمن رياضي ايران

  1. تكميل فرم كاغذي ثبت­ نام در دفتر تحصيلات تكميلي  دانشكده
  2. پرداخت مبلغ ثبت نام (20 هزارتومان دانشجويان دكترا و 10 هزار تومان دانشجويان ارشد)
  3. تكميل فرم اينترنتي ثبت نام در سامانه عضويت انجمن رياضي ايران http://imsmembers.ir   

 

نماينده دانشكده در انجمن رياضي ايران