كسب دو مدال طلا، مقام دوم و سوم انفرادي و مقام اول تيمي

به همراه تيم المپياد دانشجوئي آمار جمهوري اسلامي ايران

در مسابقات بين المللي المپياد آمار در شيراز را به

آقاي امير عباس مفيديان نائيني و خانم مريم راسخ ثابت

و اعضاي هيات علمي دانشكده  علوم رياضي تبريك مي گوئيم.