دانشكده علوم رياضي داراي يك سايت  تحصیلات تکمیلی با ۴۰ عدد سيستم مي باشد.

و دو سایت دانشجویان دکترا با 20  عدد سیستم می باشد.