«دانشجویان ملزم به استفاده ازقالب این نمونه‌ها هستند»

 

نمونه پيشنهاديه پايان  نامه  ارشد

Msc-proposal.rar

نمونه پيشنهاديه رساله دكترا

Phd Proposal.rar

نمونه گزارش پژوهشي 2 دكترا

Phd.Report.rar

 

Sample tex Files