دانشكده علوم رياضي داراي يك آزمايشگاه رياضي با 34عدد سيستم و دو عدد پرينتر و يك عدد اسكنر و يك دستگاه پي سي پرژكتور مجهز شده است.
 

دانشكده مجهز به آزمايشگاه آمار با ۲۵ عدد سيستم كامپيوتر و يك پي سي پرژكتور مي باشد.