دانشكده علوم رياضي داراي يك سايت كارشناسي با 34 عدد سيستم مي باشد.