هیئت رئیسه:

رئيس دانشكده
دکتر سيد محمود منجگانی

تلفن:

(+98) 3133913619

فکس:

(+98) 3133912602

پست الکترونیکی:

manjgani@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

سرپرست تحصيلات تكميلي
دكتر بیژن طائری

تلفن:

(+98)3133913611

فکس:

(+98) 3133912602

پست الکترونیکی:

b.taeri@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصي:

Go to Website

معاون پژوهشي
دكتر مهدی تاتاری

تلفن:

(+98) 3133913658

فكس:

(+98) 3133912602

پست الكترنيكي:

mtatari@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

معاون آموزشی
دکتر فريد بهرامي

تلفن:

(+98) 3133913616

فکس:

(+98) 3133912602

پست الکترونیکی:

fbahrami@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

معاون فرهنگي-دانشجوئي
دكتر مهدي نعمتی

تلفن:

(+98) 3133913660

فكس:

(+98) 3133912602

پست الكترنيكي:

m.nemati@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website