اعضای هیئت علمی

منصور آقاسی

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرایش:

ریاضی، هندسه جبری

تلفن:

31-33913629(+98)

پست الکترونیکی:

m.aghasi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

مجتبی آقایی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

ریاضی، منطق ریاضی

تلفن:

31-33913648(+98)

پست الکترونیکی:

aghaei@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

مرتضی اسماعیلی

مرتبه علمی:

استاد

رشته و گرایش:

ریاضی، کدگذاری، رمزنگاری

تلفن:

31-33913631(+98)

پست الکترونیکی:

emorteza@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعظم اعتماد

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

ریاضی، هندسه منیفیلد

تلفن:

31-33913653(+98)

پست الکترونیکی:

ae۱۱۰mat@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

غلامرضا امیدی

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

ریاضی، ترکیبیات و گراف

تلفن:

31-33913649(+98)

پست الکترونیکی:

romidi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

محمود بهبودی

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

ریاضی محض، نظريه حلقه ها و جبرهاي شركت پذير

تلفن:

31-33913612(+98)

پست الکترونیکی:

mbehbood@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

فريد بهرامي

مرتبه علمي:

دانشيار

رشته و گرايش:

رياضي، آناليز

تلفن:

31-33913616(+98)

پست الكترونيكي:

fbahrami@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصي:

Go to Website

سعید پولادساز

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

آمار، طرح و تجزیه آزمایشها

تلفن:

31-33913630(+98)

پست الکترونیکی:

spooladsaz@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

مهدی تاتاری

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

ریاضی کاربردی، آنالیز عددی

تلفن:

31-33913658(+98)

پست الکترونیکی:

mtatari@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

رامین جوادی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

ریاضی، گراف و ترکیبیات

تلفن:

31-33913657(+98)

پست الکترونیکی:

rjavadi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

محمدتقی جهاندیده

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

ریاضی، ریاضیات مالی

تلفن:

31-33913633(+98)

پست الکترونیکی:

jahandid@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

محسن خاني

مرتبه علمی:

استاديار

رشته و گرایش:

ریاضی محض،منطق ریاضی

تلفن:

31-33913674(+98)

پست الکترونیکی:

mohsen.khani@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

علی رجالی

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

آمار، احتمال، فرایند تصادفی

تلفن:

31-33913605(+98)

پست الکترونیکی:

a_rejali@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

رضا رضائيان فراشاهي

مرتبه علمي:

دانشيار

رشته و گرايش:

رياضي، رمز نگاري

تلفن:

31-33913607(+98)

پست الكترونيكي:

farashahi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

ریحانه ریخته گران

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

آمار، مدلهای با اثرات آمیخته

تلفن:

31-33913663(+98)

پست الکترونیکی:

r_rikhtehgaran@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

سیما سلطانی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

ریاضی، آنالیز هارمونیک

تلفن:

31-33913656(+98)

پست الکترونیکی:

simasoltani@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

زهرا صابری

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

آمار

تلفن:

31-33913659(+98)

پست الکترونیکی:

z_saberi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

محمد صالحی

مرتبه علمی:

استاد

رشته و گرایش:

آمار، روشهای نمونه گیری

تلفن:

پست الکترونیکی:

salehi_m@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

-

سيد قهرمان طاهريان

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرايش:

رياضي، هندسه

تلفن:

31-33913651(+98)

پست الکترونيکی:

taherian@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

بیژن طائری

مرتبه علمی:

استاد

رشته و گرایش:

ریاضی، جبرونظریه گراف

تلفن:

31-33913611 (98+)

پست الکترونیکی:

b.taeri@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

حمیدرضا ظهوری زنگنه

مرتبه علمی:

استاد

رشته و گرایش:

ریاضی،سیستمهای دینامیکی

تلفن:

31-33913628(+98)

پست الکترونیکی:

hamidz@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

رسول عاشقی

مرتبه علمی:

استاديار

رشته و گرايش:

رياضی،دستگاههای ديناميکی

تلفن:

31-33913673(+98)

پست الکترونيکی:

r.asheghi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

سروش علیمرادی

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

آمار، مدلسازی، رگرسیون

تلفن:

31-33913608(+98)

پست الکترونیکی:

salimora@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

بهناز عمومی

مرتبه علمی:

استاد

رشته و گرایش:

ریاضی، گراف و ترکیبیات

تلفن:

31-33913652(+98)

پست الکترونیکی:

bomoomi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

عاطفه قربانی

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرایش:

ریاضی، جبر

تلفن:

31-33913617(+98)

پست الکترونیکی:

a_ghorbani@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

مریم کلکین نما

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

آمار، قابلیت اعتماد

تلفن:

31-33913615(+98)

پست الکترونیکی:

m.kelkinnama@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

محمدرضا کوشش

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرایش:

ریاضی، توپولوژی عمومی

تلفن:

31-33913646(+98)

پست الکترونیکی:

koushesh@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

مجيد گازر

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرایش:

ریاضی،سیستمهای دینامیکی

تلفن:

31-33913634(+98)

ايميل:

mgazor@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

ساره گلي

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

آمار، قابليت اطمينان

تلفن:

31-33913661(+98)

پست الکترونیکی:

s.goli@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

صفیه محمودی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

آمار، نظريه احتمال و فرآیندهاي تصادفی

تلفن:

31-33913609(+98)

پست الکترونیکی:

mahmoodi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

رضا مختاري

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرايش:

رياضي كاربردي،آناليز عددي

تلفن:

31-33913614(+98)

پست الكترونيكي:

mokhtari@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصي:

Go to Website

حمید رضا مرزبان

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

ریاضی کاربردی، کنترل بهینه

تلفن:

31-33913622(+98)

پست الکترونیکی:

hmarzban@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

رضا مزروعي سبداني

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

ریاضی، دستگاههای دینامیکی

تلفن:

31-33913662(+98)

پست الکترونیکی:

mazrooei@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

سيد محمود منجگانی

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرایش:

ریاضی، عملگرها و ماتریسها

تلفن:

31-33913619(+98)

پست الکترونیکی:

manjgani@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

امیر نادری

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

آمار، احتمال

تلفن:

31-33913627(98+)

پست الکترونیکی

amir@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

رسول نصر اصفهانی

مرتبه علمی:

استاد

رشته و گرایش:

ریاضی، آنالیز هارمونیک

تلفن:

31-33913650(+98)

پست الکترونیکی:

isfahani@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

مهدی نعمتی

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرایش:

ریاضی، آنالیز هارمونیک

تلفن:

31-33913660(+98)

پست الکترونیکی:

m.nemati@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

محمدرضا ودادی

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

ریاضی، جبر لی، درون ریختی

تلفن:

31-33913647(+98)

پست الکترونیکی:

mrvedadi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

امیر هاشمی

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرایش:

ریاضی، ریاضی و کامپیوتر

تلفن:

31-33913635(+98)

پست الکترونیکی:

amir.hashemi @cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

سید محمود طاهری (دانشگاه تهران)

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

آمار، استنباط آماری

تلفن:

پست الکترونیکی:

taheri@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website