گروه آمار یکی از گروههای علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان است که ارائه کننده دروس آمار مهندسی، آمار ریاضی، طرح و تجزیه آزمایش، فرایندهای تصادفی، رگرسیون، نمونه گیری، قابلیت اطمینان و غیره می باشد. فعالیت های این گروه شامل ارائه دروس سرویس این رشته برای کلیه دانشکده ها از ابتدای تاسیس دانشگاه، آموزش و پژوهش در  مقطع کارشناسی از سال 1368 و تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد از سال 1374 و دکتری از سال 1383) است. در حال حاضر در این گروه 90 دانشجوی کارشناسی، 37 دانشجوی ارشد و 6 دانشجوی دکتری در حال تحصیل می باشند. در این دانشکده، در مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته آمار به دو بخش اصلی تقسیم می شود:

 آمار ریاضی یا محض

این بخش شامل شاخه های تخصصی نظریه احتمال، فرایندهای تصادفی، سریهای زمانی، آمار فازی و استنباط آماری است.

آمار کاربردی

این بخش شامل طرح و تجزیه آزمایشها، مدلسازی و رگرسیون، نمونه گیری و قابلیت اطمینان می باشد.

گرچه برخی از قسمتهای هر بخش با بخش دیگر بسته به نوع پژوهش تداخل دارد.

مدیرگروه: 

امیر نادری

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

آمار، احتمال

تلفن:

31-33913627(98+)

پست الکترونیکی

amir@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی: