کارمندان

مسئول دفتر
زهرا اصلانی

تلفن:

983133912600-1+

فکس:

983133912602+

پست الکترونیکی:

كارشناس كتابخانه و مسئول امور پ‍‍ژوهشي
فاطمه دلیلی

تلفن:

983133911075

فکس:

983133912602+

پست الكترونيكي:

fdalili@yahoo.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی
مهرانگیز رضایی

تلفن:

+983133913626

فکس:

+983133913626

پست الکترونیکی:

rezaei@math.iut.ac.ir

كارشناس ارشد کامپیوتر و مسؤول وب
طاهره رحیم پور

تلفن:

983133913603+

فکس:

983133912602+

پست الکترونیکی:

Rahimpour@of.iut.ac.ir

كارشناس آموزش
منوچهر ميرزايي

تلفن:

983133913618+

فکس:

983133912602+

پست الکترونیکی:

mirzae92i.iut@gmail.com

کارشناس آموزش
مهدی حجارزاده

تلفن:

983133913618+

فکس:

983133912602+

پست الکترونیکی:

hajjar@of.iut.ac.ir

كارشناس كامپيوتر
حسن زراعتكار

تلفن:

983133913641+

فكس:

983133912602+

پست الکترونیکی:

ecezeraat@of.iut.ac.ir

مسئول امور مالي
کریم فاقدی

تلفن:

983133913655+

فکس:

983133912602+

پست الکترونیکی:

karimfaghedi@yahoo.com

كارپرداز
علیرضا شمس

Tel:

Fax:

Email:

كارپرداز
سيد رضا موسوي

Tel:

Fax:

Email: