سمينار عمومي آقاي دكتر مجيد سلامت -- تاریخ برگزاری: Mon, 12/02/2019
سمینار تخصصی آقای دکتر فرهمند -- تاریخ برگزاری: Mon, 11/04/2019
سمینار تخصصی آقای فرهاد شهبازی -- تاریخ برگزاری: Mon, 10/07/2019
سخنرانی آقای دکتر رجالی -- تاریخ برگزاری: Mon, 09/30/2019
سمینار تخصصی آقای دکتر خلیلی -- تاریخ برگزاری: Mon, 07/08/2019
سمینار تخصصی دکتر سلامت(قسمت سوم) -- تاریخ برگزاری: Mon, 03/04/2019
سمینار تخصصی دکتر سلامت(قسمت دوم) -- تاریخ برگزاری: Mon, 02/25/2019
سمینار تخصصی دکتر سلامت -- تاریخ برگزاری: Mon, 02/18/2019
سخنرانی تخصصی دکتر امیدی -- تاریخ برگزاری: Mon, 02/04/2019

Pages