سمینار تخصصی آقای دکتر خلیلی -- تاریخ برگزاری: Mon, 07/08/2019
سمینار تخصصی دکتر سلامت(قسمت سوم) -- تاریخ برگزاری: Mon, 03/04/2019
سمینار تخصصی دکتر سلامت(قسمت دوم) -- تاریخ برگزاری: Mon, 02/25/2019
سمینار تخصصی دکتر سلامت -- تاریخ برگزاری: Mon, 02/18/2019
سخنرانی تخصصی دکتر امیدی -- تاریخ برگزاری: Mon, 02/04/2019
سمینار عمومی دکتر کوشش -- تاریخ برگزاری: Mon, 12/24/2018
سخنرانی دکتر شهشهانی -- تاریخ برگزاری: Wed, 12/05/2018
سخنرانی تخصصی توماس فرنیک -- تاریخ برگزاری: Sat, 12/01/2018
سخنرانی پروفسور مالکوسکی -- تاریخ برگزاری: Sat, 11/24/2018

Pages