سعید پولادساز (طرح و تجزيه آزمايشها)

علی رجالی (آمار رياضي، نظريه احتمال آمار زيستي)

ریحانه ریخته‌گران (تحلیل داده های پانلی و طولی،‌ مدل سازی بیزی،‌ فرآیند دیریکله، خوشه بندی داده‌ها، پردازش تصویر)

مجید سلامت (آنالیز تصادفی،‌ نظریه احتمال، ریاضیات زیستی)

زهرا صابری (آمار كاربردی،  مار بيزی، استباط آماری و تحليل داده هاي رسته‌ای)

مریم کلکین‌نما (احتمالا کاربردی، نظریه‌‌ٔ قابلیت اطمینان،‌ آمار فازی)

صفیه محمودی (نظریه احتمال و فرایندهای تصادفی)

امیر نادری (آمار، احتمال)