گروه جبر

محمود بهبودی  (نظریه‌ی حلقه‌ها و جبرهای شرکت‌پذیر)

بیژن طائری (نظریه‌ی گروه‌ها، ساختارهای گسسته، ترکیبیات جبری، کاربرد جبر)

محمد رضا ودادی (مطالعه‌ی حلقه‌ها از طریق نظریه‌ی مدولها،‌ جبرهای لی، حلقه‌های درون‌ریختی)

 

گروه منطق و توپولوژی

محسن خانی (نظریه‌ٔ مدل)

مجتبی آقائی (منطق ریاضی، نظریه‌ی رمزی، فلسفه‌ علم ریاضیات، تاریخ علم ریاضیات)

محمد رضا کوشش (توپولوژی عمومی، آنالیز تابعی، اندازه و انتگرال‌گیری)

 

گروه آنالیز

فرید بهرامی (آنالیز تابعی احتمالاتی، احاطه‌سازی)

سیما سلطانی (آنالیز هارمونیک مجرد،‌ نظریه جبرهای باناخ،‌ نظریه مدولهای باناخ،‌ ویژگیهای همولوژی مدولهای باناخ)

محمود منجگانی (جبرهای عملگری، آنالیز ماتریسها، نظریه‌ی اطلاعات کوانتومی،‌ احتمال)

مهدی نعمتی (آنالیز هارمونیک، میانگین‌پذیری و جبرهای باناخ، نظریه‌ی نقطه‌ٔ ثابت)

رسول نصر اصفهانی (آنالیز هارمونیک مجرد، نظریه‌ٔ جبرهای باناخ،‌ گروه‌های توپولوژیک، آنالیز حقیقی، آنالیز فوریه)

محمد تقی جهاندیده (نظریهٔ عملگرها، آنالیز تابعی، مدلسازی ریاضی، بهینه‌سازی، ریاضیات مالی)

 

گروه هندسه

اعظم اعتماد (خمینه‌های ریمانی، توپولوژی جبری)

سجاد لکزیان (آنالیز هندسی،‌ معادلات دیفرانسیل جزئی)

مصطفی عین‌ اله‌زاده صمدی (هندسه جبری)

 امیر هاشمی (جبر کامپیوتری)

قهرمان طاهریان (شبه‌گروه‌ها،‌هندسه)