دريافت جايزه انجمن رياضي ايران تحت عنوان جايزه دكتر رياضي كرماني توسط

آقاي دكتر رسول نصر اصفهاني و خانم فاطمه اختري

براي مقاله برتر چهل و چهارمين كنفرانس رياضي كشور در دانشگاه فردوسي مشهد

را به ايشان تبريك گفته و از خداوند متعال، موفقيت روز افزون ايشان را خواستاريم.