مرکز پژوهشي آمار کاربردي و سيستمهاي تصادفي اصفهان

دانشکده علوم رياضي

دانشگاه صنعتي اصفهان

کدپستي: ۸۳۱۱۱۸۴۱۵۶

تلفن:۳۹۱۳۶۲۵-۰۳۱۱

۳۹۱۲۶۰۰-۰۳۱۱

نمابر: ۳۹۱۲۶۰۲-۰۳۱۱

وب سايت:htpp://cras.iut.ac.ir

پست الکترونيکي: cras@math.iut.ac.ir