نام مرکز

مرکز پژوهشی آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

Research Center for Mathematical Analysis and its Appliocations

 

اهداف مرکز

مرکز پژوهشی آنالیز ریاضی و کاربردهای آن با هدف گسترش پژوهش های نوین علمی در زمینه های

آنالیز ریاضی و کاربردهای آن از مهر ۸۴ با اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم شروع به کار نموده است.

 

اعضای مرکز

دکتر فرید بهرامی،            

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز تابعی و نظریه پتانسیل

 

دکتر محمدتقی جهاندیده،

 استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز تابعی و نظریه عملگرها

دکتر سیما سلطانی،       

 استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز هارمونیک و نظریه مدولهای توپولوژیک

 

دکتر محمدرضا کوشش،    

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز تابعی و توپولوژی عمومی

دکتر محمود منجگانی،      

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز تابعی و نظریه عملگرها

دکتر رسول نصراصفهانی،

استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز هارمونیک و ساختارهای جبری توپولوژیک

 

دکتر مهدی نعمتی،         

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز هارمونیک و نظریه جبرهای باناخ

 

فعالیت های مرکز

چاپ بیش از یکصد مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی

تالیف و ترجمه کتب متعدد در زمینه آنالیز

تربیت بیش از ده دانشجوی دکترا در گرایش آنالیز

تربیت بیش از هفتاد دانشجوی کارشناسی ارشد در گرایش آنالیز

ایجاد و ارایه ده­ها درس در مقاطع مختلف تحصیلی

اجرای بیش از ده طرح پژوهشی دانشگاهی، بین دانشگاهی و ملی

برگزاری کارگاه­های متعدد در محورهای مختلف نظری و کاربردی آنالیز

بنیانگذاری سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها در قالب انجمن ریاضی ایران

 

مدیر مرکز

دکتر رسول نصراصفهانی،

 استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز هارمونیک مجرد

تلفن: ۳۹۱۳۶۵۰

نمابر: ۳۹۱۲۶۰۲

پست الکترونِيکی: isfahani@cc.iut.ac.ir

وبگاه: http://nasr-isfahani@cc.iut.ac.ir