منصور آقاسی
بازنشسته
دانشیار
بازنشسته
ریاضی، هندسه جبری
m.aghasi@iut.ac.ir
محمود بینا مطلق
بازنشسته
بازنشسته
احمد حقانی
رؤسای پیشین, بازنشسته
استاد
رؤسای پیشین, بازنشسته
ریاضی، جبر
ahagh@iut.ac.ir
حسین خبازیان
بازنشسته
استادیار
بازنشسته
ریاضی، جبر، حلقه و مدول
khabaz@cc.iut.ac.ir
فروزان خردپژوه
بازنشسته
بازنشسته
فروغ الزمان ریسمانچیان
بازنشسته
بازنشسته
حمیدرضا ظهوری زنگنه
رؤسای پیشین, بازنشسته
استاد
رؤسای پیشین, بازنشسته
ریاضی،سیستمهای دینامیکی
hamidz@cc.iut.ac.ir
عاطفه قربانی
بازنشسته
دانشیار
بازنشسته
ریاضی، جبر
a_ghorbani@iut.ac.ir
محمد مشکوری
بازنشسته
بازنشسته
ریاضی، نظریه گروهها
ریاضی، نظریه گروهها
مسلم نیکفر
بازنشسته
بازنشسته
قدسیه وکیلی
بازنشسته
دانشیار
بازنشسته
g-vakily@cc.iut.ac.ir