منصور آقاسی دانشیار ریاضی محض بازنشسته Go to Website ریاضی، هندسه جبری m.aghasi@iut.ac.ir
محمود بینا مطلق بازنشسته
احمد حقانی استاد رؤسای پیشین, بازنشسته ریاضی، جبر ahagh@iut.ac.ir
حسین خبازیان استادیار بازنشسته ریاضی، جبر، حلقه و مدول khabaz@cc.iut.ac.ir
فروزان خردپژوه بازنشسته
فروغ الزمان ریسمانچیان بازنشسته
حمیدرضا ظهوری زنگنه استاد ریاضی کاربردی رؤسای پیشین, بازنشسته Go to Website ریاضی،سیستمهای دینامیکی hamidz@cc.iut.ac.ir
عاطفه قربانی دانشیار ریاضی محض بازنشسته Go to Website ریاضی، جبر a_ghorbani@iut.ac.ir
محمد مشکوری بازنشسته Go to Website ریاضی، نظریه گروهها ریاضی، نظریه گروهها
مسلم نیکفر بازنشسته
قدسیه وکیلی دانشیار بازنشسته g-vakily@cc.iut.ac.ir