سمینار تخصصی آقای فرهاد شهبازی -- تاریخ برگزاری: د, 07/15/1398
سخنرانی آقای دکتر رجالی -- تاریخ برگزاری: د, 07/08/1398
سمینار تخصصی آقای دکتر خلیلی -- تاریخ برگزاری: د, 04/17/1398
سمینار تخصصی دکتر سلامت(قسمت سوم) -- تاریخ برگزاری: د, 12/13/1397
سمینار تخصصی دکتر سلامت(قسمت دوم) -- تاریخ برگزاری: د, 12/06/1397
سمینار تخصصی دکتر سلامت -- تاریخ برگزاری: د, 11/29/1397
سخنرانی تخصصی دکتر امیدی -- تاریخ برگزاری: د, 11/15/1397
سمینار عمومی دکتر کوشش -- تاریخ برگزاری: د, 10/03/1397
سخنرانی دکتر شهشهانی -- تاریخ برگزاری: چ, 09/14/1397

صفحه‌ها