مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: ۱۵:۰۰
تاریخ: دوشنبه, دى 3, 1397